Nieuwsbrief Mei 2019

1. Voorwoord van de voorzitter

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen binnen onze vereniging en op het gebied van agrarisch natuurbeheer. En wij vragen aandacht voor De opening van ons nieuwe leefgebied, in de polder tussen Waspik en Raamsdonk. Allereerst een terugblik op de ALV (di.19-3) waarin we afscheid hebben genomen van onze voorzitter Frans. Onder groot applaus heeft de ledenvergadering hem benoemd tot Erelid van onze vereniging. 15 jaar heeft Frans zich op bijzondere wijze ingezet voor de ANV en haar leden. Naast mooie woorden was er een prachtig vogelhuis en voor Anja, een welverdiende bos bloemen. Ook van Noud van der Vorst en Hans de Bont hebben we afscheid genomen.

En met de nieuwe garde zijn we reeds verschillende malen met onze adviseurs bijeengeweest. Fons heeft het secretariaat onder zijn hoede genomen en ondergetekende is met veel enthousiasme gestart als voorzitter. We focussen op het opstarten van het nieuwe leefgebied. Op 14 juni gaan wij samen met de vertegenwoordigers van de gemeenten en de deelnemende agrariërs en vrijwilligers het gebied openen. U bent van harte welkom. In de nieuw ingezaaide stroken staan inmiddels borden met ons ANV-logo. Tijdens de officiële opening op vrijdagochtend 14 juni zal het bord onthuld worden door de wedhouders, met de uitleg over dit nieuwe leefgebied. Eind Juni begin Juli wordt nog een fietstocht naar dit gebied georganiseerd, hiervan volgt spoedig bericht.

Fons Biemans en René de Bont zetten zich ook in voor het particulier natuurbeheer in de Westelijke Langstraat. Samen met Jos van Genugten hebben zij zitting in de Binnenbijsterwerkgroep. Ook zijn idee, om gezamenlijk het bijzondere ‘Voedselbos Waspik’ in het Slagenland van Waspik te ontwikkelen, gaat daadwerkelijk landen. Er is inmiddels een belangrijke subsidie toegekend door Rabobank de Langstraat. Daarmee kan het grondplan ontworpen worden en worden uitgevoerd, later dit jaar. De plannen worden o.l.v. Jos van Genugten uitgewerkt. In september wordt met crowdfunding gestart, voor het sponseren van bomen en struiken.

De ANV kan ook voor de kleine particuliere natuurbeheerders een belangrijke rol spelen, bij het uitvoeren van het beheer en bij het aanvragen van de subsidie, samen met Natuur Collectief Brabant (NCB). Ook hieraan wordt gewerkt.

Graag tot ziens op 14 juni bij de opening van het leefgebied,

Ria Boons – van de Schoor
Voorzitter ANV Slagenland


2. Opening Agrarisch Natuurbeheer in Waspik en Raamsdonk!

De agrariërs in dit gebied verbeteren via de aanleg van diverse randen en overige maatregelen het leefgebied van de Veldleeuwerik, Gele kwikstaart en Patrijs. Hiervan profiteren nog vele andere soorten vogels, insecten en kleine zoogdieren. Het totale leefgebied is momenteel (2019) 340 hectare groot; hiervan is een oppervlakte van 23 hectare met speciale zadenmengsels ingezaaid.

De bloemen- en kruidenranden in dit gebied zijn mogelijk gemaakt door ANV Slagenland, Provincie Noord-Brabant en het Agrarisch Natuurcollectief West-Brabant.

Het nieuwe leefgebied wordt op vrijdagochtend 14 juni om 10.00 uur geopende door vertegenwoordigers van de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg. Alle leden, en speciaal de deelnemende agrariërs en de weide- en akkervogelgroepen zijn van harte welkom. De koffie staat klaar. Komt allen naar het de polder tussen Waspik en Raamsdonk, naar de Kanaalweg, daar staan we dan zichtbaar met koffie/ thee klaar.


3. Plannen Westelijke Langstraat ter inzage

Van 22 mei t/m 2 juli 2019 liggen de plannen voor de Westelijke Langstraat officieel ter inzage. De plannen zijn in te zien op de website van de provincie www.brabant.nl


4. Inloopbijeenkomsten 3 en 4 juni 2019

Op 3 en 4 juni 2019 vinden er inloopbijeenkomsten plaats voor het project Westelijke Langstraat. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u de plannen inzien en vragen stellen over de plannen, maatregelen en gevolgen. De provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer zijn aanwezig en geven uitleg over het inpassingsplan met daarbij het milieueffectrapport, het inrichtingsplan, het peilenplan en het monitoringsplan. Ook het peilbesluit de ontheffing wet Natuurbescherming zijn in te zien. U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomsten, maar kunt vrijblijvend langskomen.

Maandag 3 juni | De Langendam, ’t Vaartje 108 in Waspik | Van 15.00 tot 20.00 uur

Dinsdag 4 juni | Buurthuis Capelle, Schoolstraat 32 in Sprang-Capelle| Van 15.00 tot 20.00 uur

www.brabant.nl/subsites


5. SAMENWERKEN AAN DE BINNENBIJSTER (bericht van de werkgroep)

Vanuit de provinciale opgave voor het Natuurnetwerk Brabant worden in de komende jaren in Brabant honderden hectares nieuwe natuur gerealiseerd. In De Binnenbijster, een polder direct grenzend aan het dorp Waspik, gebeurt dat in nauwe samenwerking met de omgeving. Omwonenden, lokale agrarische ondernemers, verenigingen en publieke partijen voelen zich op verschillende manieren bij het gebied betrokken. De partijen bundelen hun krachten en ideeën en werken de komende tijd samen aan een plan voor het vergroten van de biodiversiteit in de Binnenbijster middels de inrichting en het beheer van het gebied. Dit gebeurt binnen de randvoorwaarden die de provincie meegeeft als het gaat om de te ontwikkelen natuur.

Diverse ideeën en partijen
De betrokken partijen hebben diverse ideeën bij de inrichting van De Binnenbijster en de rol die zij daarbij kunnen spelen. Eén van de concrete ideeën is het aanleggen van een voedselbos aan de rand van het gebied. Voedselbossen brengen omwonenden en lokale natuurbeheerders samen en zijn van grote meerwaarde voor de biodiversiteit en de natuurbeleving. Daarnaast hebben bewoners interesse getoond om gronden te gaan beheren. Zijn er (jonge) boeren en burgers –aangesloten bij de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Slagenland– en biologische boeren die graag willen meewerken aan lokaal passend en economisch rendabele natuur in De Binnenbijster. En zet Platform Waspik haar natuur- en milieu-expertise actief in op het halen van de natuurdoelen, het vergroten van de biodiversiteit en het mede-organiseren van het beheer. De gemeente Waalwijk ondersteunt tevens ideeën om de natuur met behoud van andere waarden (cultuurhistorisch, landschappelijk, archeologisch, aardkundig en recreatief) verder te ontwikkelen.

Samenwerken aan gebiedsplan
In meerdere bijeenkomsten gaan de deelnemende partijen de komende tijd in een werkgroep hun ideeën bespreken en verder uitwerken. Het doel is om vanuit ieders kennis en creativiteit te komen tot een gedragen gebiedsplan, binnen de randvoorwaarden die de provincie meegeeft aan de te ontwikkelen natuur. Het gebiedsplan moet invulling geven aan een gezamenlijke beheersvorm waarin natuur, ondernemen in de natuur, aantrekkelijk wonen en recreëren samen komen. Een onafhankelijk bureau (P2) begeleidt dit samenwerkingstraject. De provincie heeft een faciliterende rol en ziet dit project als een try out voor de rest van de Westelijke Langstraat.

Tijdspad en meedenken
Wij maken nu als werkgroep een eerste stap met het uitwerken van onze ideeën. De uitkomsten worden in een latere fase door de werkgroep breed gepubliceerd zodat ook alle mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de Binnenbijster op onze plannen kunnen reageren. Zodra dit is afgerond wordt geïnventariseerd wie verder een rol kan spelen bij het toekomstig beheer en kunnen de plannen worden getoetst door de Provincie. Dit betekent dat wij niet volgend jaar klaar zijn, wel dat wij hard aan de slag gaan en u blijven informeren.

Wilt u meer weten over dit initiatief, neem dan contact op met één van de werkgroepleden:Ad Wagemakers, Chris Beaart, Eric de Bruin, Fons Biemans, Jos van Genugten, Marianne de Bont, Peter Buster, René de Bont en Ria en Roel Vreeburg. Rens de Man en Marije Paardekooper, beiden van P2, begeleiden dit proces.


6. Nieuws van onze gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar en het Collectief

De drie Brabantse Collectieven hebben samen een website *1. De website bevat veel informatie over agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zoals o.a. alle mogelijke beheerpakketten met bijbehorende beheervoorwaarden. De website bevat ook aparte pagina’s voor ons Collectief.

Verenigingszaken
Dit voorjaar is Fons Biemans teruggetreden als bestuurslid namens ANV Slagenland. Jos de Bont is voorgedragen aan de Ledenraad als zijn opvolger. We zijn veel dank verschuldigd aan Fons voor zijn deskundige inzet. Jos heeft veel bestuurlijke ervaring, we hebben hem succes toegewenst. De gebiedscoördinator van ANV Drimmelen & Moerdijk, Tijmen Hoogendijk, is onlangs gestopt met dit werk na het aanvaarden van een nieuwe baan. Hij is opgevolgd door Ernst Verwer die al gebiedscoördinator is in het naastliggend gebied van ANV Brabantse Wal. Ernst zal zich snel inwerken in dit gebied en kennismaken met deelnemers.

ANV Slagenland
Het takenpakket van onze gebiedscoördinator is aangepast. Meeuwis gaat tevens als ondernemenscoach aan de slag met bedrijven die overschakelen op natuurinclusieve
landbouw. De taken voor Stika lopen voortaan via twee van zijn collega’s.

Taakverdeling
–  Ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw en Agrarisch natuurbeheer
ANV Slagenland | Meeuwis@maatschapmillenaar.nl| 06 234 60 533
– Stika; Stimuleringskader Groen Blauwe diensten
Geertruidenberg | Ernst Verwer| E.Verwer@Planet.nl | 06 532 17 681
Waalwijk| Steven Haarbosch Orbis| steven@orbis.nl | 06 212 23 247 | www.orbis.nl

Websites/links

 1. Collectieven in Brabant,
 2. Provincie project “Uitvoeringsplan Natuurinclusieve landbouw, Ondernemerscoach”
  3 Waterschap Brabantse Delta, aanmelden voor Agrarische nieuwsbrief

7. Notulen van de jaarvergadering van ANV Slagenland d.d. 19-02-2019

 1. De voorzitter heet de 24 aanwezige leden en zijn collega van ANV Altena, Minette Straver, van harte welkom op de vijftiende jaarvergadering van ANV Slagenland.
 2. De notulen van de jaarvergadering d.d. 19-04-2018 worden onveranderd aangenomen.
 3. Mededelingen. Afmeldingen ontvangen van Harrie de Bont, Stan Fleerakkers en Marianne Hoefnagel.
 4. Presentatie van het nieuw leefgebied voor akker en weidevogels tussen Raamsdonk en Waspik groot 22 ha. Supermooi. Hiervoor zijn diverse pakketten afgesloten.  Waarschijnlijk zijn er nog mogelijkheden voor meer ha. Presentatie planning voor 2019: avondwandeling, excursie naar de Binnenbijster NNB in Waspik, bezoek nieuw leefgebied en snoeidag.
 5. Jaarverslag 2018. Fosfaatproject in de EHS is afgewerkt en de resultaten worden meegenomen in de MER voor de EHS/NNB.
 6. Financieel verslag de totale inkomsten waren 14.277,00 euro en het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 741 euro. De kascommissie Arie Quist en Jan de Bie hebben de cijfers gecontroleerd. Deze waren prima verzorgd en er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Arie bedankt voor het controleren van de cijfers van de afgelopen 2 jaar. Voor de kascommissie over 2019 worden Jan de Bie en Jos Zijlmans aangesteld.
 7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Loes de Bie. De vergadering herkiest Loes unaniem voor een nieuwe periode. Ria Boons wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid; ook zij wordt door de 24 aanwezige leden aangenomen. Ria neemt hierna het woord en stelt zichzelf voor aan de leden en geeft weer hoe zij ertoe is gekomen om in het bestuur toe te treden. Zij en haar man hebben een biologische melkveehouderij en Ria is met de natuur begaan. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Frans de Bont, Hans de Bont en Noud vd Vorst. Hans is helaas ziek. Ria bedankt Hans voor zijn inzet vooral voor de omgeving van Raamsdonk wat het aandachtsgebied voor Hans was. Frans, sinds de oprichting van ANV Slagenland voorzitter die recht voor zijn doel gaat in de contacten met vooral de gemeente Waalwijk, de provincie NB, het waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer. Jammer dat hij stopt met zijn kennis van het gebied in de EHS, maar 15 jaar is een hele tijd en de keuze van Frans respecteren wij. Met vogelhuizen wordt afscheid genomen van de 3 bestuursleden, met bijzonder dank voor de inzet van Noud v.d. Vorst. Frans de Bont krijgt het predicaat van ‘Erelid van ANV Slagenland’, voor zijn 15-jarige inzet voor de vereniging. Frans geeft weer dat de ANV is ontstaan doordat ZLTO Waalwijk-Geertruidenberg geopperd had dat het van belang was dat er een ANV in dit gebied zou komen. Frans was altijd al ‘gek van dit spelletje’. Wim Spierings vroeg Frans voor het bestuur. Hierna geeft Frans de start van de ANV weer. Statuten, activiteiten, doel, logo van het ANV. Frans dankt de vergadering voor het 15 jaar fijn samenzijn.
 8. Rondvraag, Brabants Particulier Grondbezit, vertegenwoordigt door René de Bont, bedankt Frans ook voor zijn inzet om de natuur in eigen hand te houden en overhandigt Frans het boek ‘Particuliere landgoederen in Brabant’. Hierna een korte pauze gevolgd door een inleiding van Jos van Genugten. Met als thema ‘De aarde is ons aller huis’. Met als achtergrond waarom wij alles doen voor de natuur. De aarde wordt door ons allen gedragen met gezamenlijke zorg voor onze omgeving, om de aarde voor de toekomst goed door te geven. Hiertoe is ook het initiatief genomen voor een Voedselbos, aan te leggen aan de Vrouwkensvaartsestraat in Waspik. Met de betrokken partijen, de gemeente, de
  provincie en Staatsbosbeheer is overleg om dit te realiseren. Het doel van het voedselbos is vooral educatie over de natuur en gemeenschapswaarde. Het is de bedoeling om dit project als extra loot onder te brengen bij de ANV, met een extra werkgroep. Ria bedankt hierna Jos voor zijn enthousiaste presentatie en sluit de vergadering.

Nieuwsbrief rustig teruglezen?

wilt u graag de nieuwsbrief nog eens rustig terug lezen? Downloaden dan hier de PDF.